Tuemme yhteiskunnan varautumista
Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi

Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi

18.8.2021

Strategisen suunnittelun avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi ja luodaan suuntaviivoja tulevaan. Dokumenttianalyysit ja haastattelututkimukset ovat tehokkaita ja selkeitä menetelmiä strategisen suunnittelun toteuttamisessa.

Jokaisen organisaation täytyy ymmärtää sen olemassaolon tarkoitus. On hyvä kysyä, mitä teemme, kenelle ja miksi? Missä olemme nyt, mitä haluamme tulevaisuudessa saavuttaa ja miten se onnistuu? Strateginen suunnittelu vastaa juuri tällaisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin haasteisiin. Tulevaisuus, kehittäminen ja havaintojen analysointi ovat strategisen suunnittelun palveluiden keskiössä. Onnistunut strateginen suunnittelu auttaa organisaatiota asettamaan tavoitteita, vahvistamaan organisaation toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa ja tehostamaan reagointia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strateginen suunnittelu rakentaa tulevaisuutta

Strategisen suunnittelun avulla voidaan tehdä analyysi organisaation tilasta, tavoitteista ja keinoista, joilla haluttu päämäärä saavutetaan tehokkaasti. Tutkittu tieto ja olennaisten sidosryhmien tunnistaminen ja huomiointi auttavat pitkässä juoksussa kehittämään organisaatiota oikeaan suuntaan. Organisaation haasteet on usein helpompi tunnistaa ulkopuolelta, minkä takia monipuoliset laadulliset selvitykset ja arvioinnit ovat usein paikallaan.

Strateginen suunnittelu on hyvä rakentaa puhtaasti asiakasorganisaation tarpeiden, tavoitteiden ja kontekstin ympärille, sillä jokainen organisaatio on ainutlaatuinen kokonaisuus. Selkeät analyysit ja ytimekkäät suositukset tukevat päätöksentekoa ja auttavat rakentamaan eri tilanteissa olevien organisaatioiden tulevaisuutta. Dokumenttianalyysi ja haastattelututkimus ovat mainioita esimerkkejä tehokkaista menetelmistä osana strategista suunnittelua.

Taustatietoa dokumenttianalyysin avulla

Dokumenttianalyysin kautta haluttuun aiheeseen syvennytään erilaisten kirjallisten lähteiden tukemana, kuten organisaatiolle olennaisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Jos organisaatio tarvitsee esimerkiksi taustatietoa tai uuden näkökulman johonkin kokonaisuuteen, dokumenttianalyysin avulla voidaan tehokkaasti lisätä syvällistä ymmärrystä tutkimustietoon nojaten, mikä vastaavasti selkeyttää päätöksentekoa. Järjestelmällisen analyysin avulla on helpompi lähestyä haastavaa kokonaisuutta.

Monipuolisena työkaluna dokumenttianalyysi on hyvin muovautuva ja sovellettavissa erityyppisissä projekteissa. Sen avulla toteutettava analyysi voi olla yksittäiseen toimintoon keskittyvä arviointi, kattava laadullinen selvitys tai vaikkapa kokonaisvaltainen organisaation tilanneanalyysi.

Uusia näkökulmia monikäyttöisellä haastattelututkimuksella

Dokumenttianalyysin tapaan myös haastattelututkimusta voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa projekteissa kartoittamaan näkemyksiä ja lisäämään syvällistä ymmärrystä tietystä kokonaisuudesta. Usein paras lopputulos haastattelututkimuksessa saavutetaan, kun maksimoidaan molemminpuolinen vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan kesken.

Asiakasorganisaation tavoitteet ja tutkimuksen luonne ohjaavat pitkälti lopullisia tutkimuskysymyksiä ja haastattelurunkoa. Haastattelututkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi yksilö-, pari- tai fokusryhmähaastatteluna, ja sen rakenne voi vaihdella muun muassa strukturoidun, puolistrukturoidun ja avoimen haastattelun välillä. Haastattelututkimuksen muovailtavuus käyttötarkoituksen ja tilanteen mukaan tekee siitä mainion tavan luoda uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kaipaako organisaatiosi tukea päätöksentekoon tai apua tulevaisuuden hahmottamiseen?

Me Kokonatilla toteutamme dokumenttianalyysit, haastattelututkimukset tai muut strategiseen suunnitteluun liittyvät projektit luotettavasti ja vankkaan kokemukseen perustuen. Ota meihin yhteyttä, pureudumme mielellämme organisaatiosi haasteisiin ja autamme eteenpäin!

Teksti:
Tommi Saarnio
Harjoittelija

Copyright © 2023 Kokonat Oy