Tuemme yhteiskunnan varautumista
Haastattelututkimukset

Haastattelututkimuksella syvällistä ymmärrystä 

Haastattelut ovat erinomainen tapa kerätä aineistoa monenlaisia selvityksiä ja arviointeja varten. Haastattelun tavoite on tuottaa tietoa tutkittavista kysymyksistä.  

Valitse haastattelututkimus, kun haluat

  • kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä tai käsityksiä 
  • koota ihmisten kokemuksia  
  • kerätä tietoa erilaisista kehittämistarpeista ja toimintatavoista  
  • vertailla monimutkaisia kokonaisuuksia  

Haastattelujen monenlaiset toteutustavat  

Haastatteluja voi toteuttaa monella eri tavalla ja sopivin tapa valitaan projektin tavoitteiden ja tutkittavan aiheen mukaan. Selvästi yleisimpiä tapoja toteuttaa haastattelut ovat teemahaastattelut yksilö- tai parihaastatteluina sekä fokusryhmähaastattelut. 

Teemahaastattelut 

Haastattelukysymykset rakennetaan tutkimuksen kannalta keskeisten teemojen ympärille. Usein kysymykseen tulee puolistrukturoitu teemahaastattelu. Niissä ennakkoon laaditut kysymykset esitetään haastateltaville samassa muodossa, mutta keskustelu on vapaata ja se saa polveilla haastatteluteeman ympärillä haastateltavan näkemysten mukaan. 

Fokusryhmähaastattelut 

Fokusryhmähaastatteluissa keskeinen piirre on, että osallistujat voivat peilata omia kokemuksiaan toisten kokemuksiin. Lisäksi niissä on mahdollisuus haastaa muiden näkemyksiä ja tuottaa yhdessä uudenlaisia kantoja tutkittavasta kokonaisuudesta. Fokusryhmähaastattelu sopii parhaiten tilanteisiin, joissa pyrkimyksenä on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja saada erilaisia näkökulmia runsaasti esille. Usein fokusryhmähaastattelut valitaan silloin, kun haastateltavia ihmisiä on melko paljon, mutta erilaisten näkemysten tilastollinen edustavuus ei ole selvityksen kannalta keskeistä.  

Haastattelut eivät tarkoita vain kysymysten esittämistä vaan molemminpuolista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun haastatteluissa syntyy dialogi monologin sijaan. 

Haastattelut joustavasti etänä tai kasvotusten 

Meiltä onnistuu haastattelujen toteutus yhtä hyvin kasvotusten lähitoteutuksina kuin etänä verkossa tai puhelimitse. Koko ajan suositumpaa on pitää haastattelut etänä, jolloin niihin osallistuminen on helppoa eikä vaadi tiettyyn paikkaan sitoutumista.  

Toisinaan kuitenkin on perusteltua pitää haastattelut kasvotusten, eikä valintaa pidä pitää täysin itsestäänselvyytenä. Meiltä saat tähän parhaat vinkit!   

Referenssejämme

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Haastattelututkimuksen tavoitteet muotoillaan tutkimuskysymyksiin 

Määritämme haastattelututkimuksen tavoitteet aina asiakkaan kanssa. Niiden pohjalta muotoillaan tutkimuskysymykset, joihin vastataan selvitysraportissa. Tutkimuskysymykset toimivat perustana toimivalle haastattelurungolle. On hyvä muistaa, että haastatteluissa tutkimuskysymyksiä ei koskaan kysytä sellaisenaan haastateltavilta.  

Toteutamme haastattelut luotettavasti ja vankkaan kokemukseen perustuen. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Meiltä saat parhaat vinkit ja näkemykset siihen, millainen haastattelututkimus palvelee parhaiten teidän tavoitteita. Soita meille ja jutellaan lisää! 

Copyright © 2023 Kokonat Oy