Tuemme yhteiskunnan varautumista
SWOT-analyysi

SWOT-analyysillä selkeä kokonaiskuva

SWOT-analyysi on tehokas ja näppärä tapa arvioida arvioinnin kohteen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Menetelmä on muokattavissa monenlaisiin tarpeisiin ja analyysin tuloksia on helppo käyttää kehittämistyössä monipuolisesti.

Miten SWOT toimii?

SWOT-analyysissä arvioidaan tutkittavaa toimintaa nelikentän avulla. Tärkeää on määrittää selkeä tavoite SWOT:lle, jotta tarkastelu saadaan rajattua riittävän tarkasti. 

Vahvuudet

Huomion kohteena ovat sisäiset vahvuudet. Esimerkiksi organisaation omassa toimintakulttuurissa tunnistettuja vahvuuksia ja hyviä ominaisuuksia voisi listata tähän. Ydinosaaminen ja asiat, jotka ovat hyvin hallinnassa kuuluvat vahvuuksiin. 

Heikkoudet

Keskitytään sisäisiin heikkouksiin. Esimerkiksi resursseihin liittyvät haasteet voisivat tulla kyseeseen. Erilaiset puutteet ja tunnistetut negatiiviset tekijät luetaan monesti heikkouksiin. 

Mahdollisuudet

Tässä kuvataan asioita, jotka nähdään mahdollisuuksina toiminnan kannalta. Nämä tulevat yleensä ulkoapäin. Usein keskitytään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin tekijöihin ja niissä tunnistettaviin mahdollisuuksiin. 

Uhat

Keskiössä ulkoiset uhat. Ne voivat olla esimerkiksi globaaleja haasteita kuten raaka-aineiden saatavuusongelmia tai vastaavia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti arvioituun toimintaan.

SWOT:ssa tarkastelun kohteeksi voidaan valita tietty ajanjakso, nykyinen toimintaympäristö tai tulevaisuutta hahmotteleva skenaario. Myös tarkasteltavan toiminnan laajuus voi vaihdella erittäin rajatusta yksittäisen hankkeen toimintaedellytysten arvioinnista aina organisaation tai kokonaisen toimialan arviointiin. 

Pelkkä asioiden listaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan työtä pitää kehittää vähän pidemmälle. SWOT:lla saa konkretiaa, kun jatkotyöstössä pririsoidaan ja teemoitellaan tunnistettuja asioita nelikentän sisällä. Sen jälkeen harkitaan selkeitä toimenpiteitä, joilla kehittämisessä päästään eteenpäin. Silloin tuloksena saadaan yleiskuvan lisäksi selkeä toimintasuunnitelma jatkoa varten. 

Kehitetään toimintaa haluttuun suuntaan – tietoisesti!

Me Kokonatilla olemme hyödyntäneet SWOT-analyysiä hyvin erilaisissa projekteissa. SWOT-analyysin käyttö on helppoa sen muokattavuuden vuoksi ja analyysin perusteella saatavat johtopäätökset ovat usein hyvin konkreettisia. Lisäksi SWOT:n avulla luodaan visuaalinen malli monille tuttuun nelikenttään ja se toimii helposti sisäistettävänä esityksenä analyysin tuloksista.

Usein SWOT-analyysin tulokset perustuvat sekä tekstipohjaiseen tutkimukseen että asiantuntijahaastatteluihin. Toisinaan käytämme SWOT-analyysiä menetelmänä myös työpajoissa. Huolellisen työn perusteella tehtyjä SWOT-taulukoita voi hyödyntää monipuolisesti kehittämisessä – tietoisena toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista ja voimavaroista sekä mahdollisista haasteista ja uhkista. 

Referenssejämme

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Oletko kiinnostunut SWOT-analyysin toteuttamisesta osana kehittämisprojektia?  Soita meille ja jutellaan lisää!

Copyright © 2023 Kokonat Oy