Tuemme yhteiskunnan varautumista
Gradun merkitys asiantuntijatyötä tekevälle

Gradun merkitys asiantuntijatyötä tekevälle

19.5.2021

Opiskeluaikana aloitetaan tie kohti asiantuntijuutta ja luodaan sille tarvittava pohja. Gradu valmistaa opiskelijaa työelämää varten ja opettaa asiantuntijatyössä tarvittavia taitoja ja piirteitä.

Yliopistosta valmistuminen on monelle virstanpylväs, joka merkitsee työelämään siirtymistä kokoaikaisesti. Moni on kuitenkin jo ennen virallista valmistumistaan kerännyt hyvin työkokemusta, mikä saattaa osittain vaikuttaa valmistumisen vaikeuteen. Usein loppuvaiheen opiskelijat ovat jo niin syvällä työelämässä, ettei gradun loppuunsaattaminen enää kiinnosta niin paljon kuin pitäisi.

Opintojen ja työelämän yhteensovittamisen vaikeuksista huolimatta, tietynlainen urasuunnittelu on tervettä jo opintojen aikana. Tämä ei tarkoita sitä, että ensimmäisen vuoden opiskelijan pitäisi jo tietää, mikä hänestä tulee, kun maisterintutkinto on takataskussa. Henkilökohtainen asiantuntijuus on kuitenkin jatkuva kehitysprosessi, joka rakentuu asteittain jo opiskeluvaiheessa.

Mikä ihmeen gradu?

Maisterintutkielma, tuttavallisemmin gradu, on yliopisto-opinnot päättävä työ, joka aiheuttaa monelle stressiä ja ahdistuneisuutta. Tämä on luontevaa, sillä onhan gradu yksittäiseksi työksi laaja, ja valmistuminen on usein sen palauttamisesta kiinni. Gradussa tiivistyy akateemisen maailman opit, joiden avulla opiskelija pyrkii tuottamaan tutkimustietoa yhteiseen käyttöön. Opiskelija siis toimii oman alansa asiantuntijana, joka osoittaa tuntemusta ja perehtyneisyyttä tiettyyn aiheeseen sekä sen tieteelliseen käsittelyyn.

Kuten työelämässä, myös gradun tekemisessä auttaa hyvin tehty suunnittelu ja pohjatyö. Opiskelijan kannattaakin miettiä mahdollisia graduaiheita jo hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, mikä helpottaa alkuvaihetta suuresti. Gradu tehdään yleensä yksin, ja se menee täysin kokopäivätyöstä riippuen tietenkin jokaisen omasta aikataulusta ja elämäntilanteesta. Vaikka gradu onkin itsenäinen akateeminen työ, itse työprosessissa saa apua ulkopuolelta. Graduohjaaja voi neuvoa työn edetessä ja niin sanotun graduseminaarin aikana voi saada hyödyllistä vertaispalautetta opiskelijatovereilta.

Poikkeusolojen vaikutus graduun ja asiantuntijatyöhön

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat tehneet gradun tekemisestä yhä yksinäisempää, eivätkä virtuaaliseminaarit tai -tapaamiset korvaa kokonaan perinteistä vuorovaikutusta paikan päällä. Yliopistojen tarjoamia palveluita on myös yleisellä tasolla rajoitettu, millä voi olla negatiivinen vaikutus opiskelijan arkeen.

Poikkeusolojen aiheuttamat muutokset yliopisto-opiskeluun ja gradun tekemiseen ovat pitkälti samankaltaisia kuin työelämään kohdistuneet muutokset. Uskon, että nämä muutokset ovat täällä ainakin osittain jäädäkseen. Poikkeusolot ovat korostaneet tiettyjä muutenkin hyödyllisiä piirteitä gradun tekemisessä, kuten itseohjautuvuutta, kurinalaisuutta, työn ja vapaa-ajan tasapainon ymmärtämistä sekä kokonaisvaltaista itsensä johtamista. Siis asioita, joista on hyötyä myös asiantuntijatyötä tehdessä.

Opintojen parista asiantuntijaksi

Uskaltaisin väittää, että koronaviruksen tuomat käytännön muutokset, kuten uudet työtavat, muuttavat asiantuntijatyötä entistä vaativammaksi. Työ on nykyään vähemmän aika- ja paikkasidonnaista kuin ennen, minkä johdosta myös yleinen työkulttuuri muuttuu nopeasti esimerkiksi johtamisen osalta.

Kun asiantuntijatyö muuttuu, yliopistoajan ja gradun tekemisen opit korostuvat työelämään siirryttäessä. Gradu opettaa suurten asiakokonaisuuksien ymmärtämistä ja analysointia erikseen määriteltyjen rajojen puitteissa. Gradu opettaa suuren tietomäärän käsittelyä ja soveltamista, omien rajojen tuntemusta sekä ajan ja projektin hallintaa. Lisäksi gradun tekeminen opettaa pyytämään apua tarvittaessa ja hyödyntämään ympärillä olevat resurssit. Työelämään siirryttäessä ohjaaja ja opiskelutoverit vaihtuvat esihenkilöön ja kollegoihin. Näkökulmien ja mielipiteiden vaihtaminen toisten kanssa on avain onnistumiseen niin gradua kuin asiantuntijatyötäkin tehdessä. Hyväksi asiantuntijaksi ei tulla yksin, vaan muiden kanssa kehittyen jakamalla omia näkemyksiä ja osaamista. Uuden työkulttuurin myötä tällainen vuorovaikutus vaatii entistä enemmän rohkeutta ja itseohjautuvuutta, josta on apua myös graduprosessin aikana.

Kaiken kaikkiaan hyväksi asiantuntijaksi tuleminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Asiantuntijaa muovaavat ajan mittaan koulutuksen, työkokemuksen ja omien verkostojen tuomat opit. Gradun myötä opiskelija on valmis hyppäämään täysipäiväisesti työelämään ja kasvattamaan itsestään yhä paremman asiantuntijan.

Teksti: Tommi Saarnio
Harjoittelija

Copyright © 2024 Kokonat Oy