Arvioinnit

Toiminnan kehittäminen arviointien avulla

Arviointien avulla autamme asiakkaitamme tunnistamaan onnistumiset ja mahdolliset kehittämistarpeet omassa toiminnassa ja organisaatioiden yhteisissä hankkeissa. Arviointiprojekteissa tuotetaan analysoitua tietoa päätöksenteon ja kehittämissuunnitelmien tueksi. Onnistunut ja aktiivinen toiminnan kehittäminen vaatii tuekseen arviointitietoa.

Laadullisilla arvioinneilla kerätään tietoa onnistumisista ja kehittämistarpeista

Laadullisissa arvioinneissa syvennymme arviointikohteen ja sille asetettujen tavoitteiden vastaavuuden arviointiin.

Laadullisissa arvioinneissa keskiössä ovat usein sidosryhmien näkemykset toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi projekti, jossa halutaan tietää organisaation toiminnan ja roolin merkityksestä tietyn maantieteellisen alueen varautumisen kehittämisessä. 

Huolellisesti toteutetut arvioinnit auttavat ymmärtämään monimutkaisia kokonaisuuksia paremmin. Keskeistä arvioinneissa on tunnistaa onnistumiset, avaimet onnistuneiden toimenpiteiden taustalla sekä kehittämistä vaativat osa-alueet. Arvioinnit auttavat kehittämään toimintaa ja tulevia hankkeita entistä paremmiksi. 

Arvioinnin tulokset auttavat kehittämään organisaation toimintaa vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin entistä tarkemmin. Lisäksi panostus arviointiin lisää ymmärrystä siitä, miten toiminta tai hanke on onnistunut.

Hankearviointien avulla tiedät, missä mennään

Onko hanke edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti? Vastaavatko hankkeen tulokset odotuksia? Miten sidosryhmät kuvailevat hankkeen vaikutuksia toiminnan kehittämisen kannalta?

Hankearvioinneissa keskitytään arvioimaan hankkeen tilaa, kehitystä ja onnistumista sille asetettuihin tavoitteisiin peilaten. Arviointi tuottaa näin tärkeää tietoa hankkeen onnistumisesta, auttaen suuntaamaan tulevia kehittämistoimenpiteitä oikein. Arviointiraportti on myös tärkeä osa hankkeiden yleistä raportointia ja seurantaa. Hankearviointeihin kuuluvat ennakko-, väli- sekä loppuarvioinnit.

Vuorovaikutteisuus arviointiprojektien toteuttamisessa

Vuorovaikutteinen ja mutkaton viestintä sekä asiakkaan ajantasalla pitäminen ovat meille äärimmäisen tärkeitä asioita. Siksi lupaamme, että toimitamme asiakkaalle katsauksen arviointiprojektin etenemisestä viikoittain.  

Arviointiprojektien toteutustapaan vaikuttavat erityisesti asiakkaan tarve ja tavoitteet. Käytämme arvioinnin tukena olemassa olevaa aineistoa, minkä lisäksi keräämme uutta aineistoa tarpeen mukaan mm. haastatteluilla tai kyselyillä. Arviointiprojekteissa on usein tarpeen kuulla keskeisiä sidosryhmiä tai kerätä käyttäjäkokemuksia ja tästä syystä uuden aineiston kerääminen on keskeinen osa arviointityötä. 

Haluamme, että projekti on sinulle aidosti hyödyksi. Tästä syystä arvioinnissa tehtyihin havaintoihin pohjautuvat sparraustuokiot tiimisi kanssa ovat meille tärkeitä suositusten terävöittämisessä. 

Arvioinneissa sovellettavat menetelmät

Asiakkaan kokemus

 

”Katrin ja Johannan kanssa oli todella helppoa ja mukavaa työskennellä. 

Arvostin erityisesti heidän viestintää: kokoajan oli olo, että tiedän missä mennään ja miten arviointi etenee. Katri ja Johanna paneutuivat projektiimme huolellisesti ja ymmärsivät sen tavoitteet ja merkityksen. Voin suositella Katria ja Johannaa kaikille, jotka arvostavat arviointiprosessissa hyvää asiakaspalvelua ja laatua. Minuun voi myös olla yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää kokemuksistani Kokonat Oy:n kanssa.”

– Jaan Siitonen, projektijohtaja, Kielilähettiläät

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Case-esimerkki arvioinnista

Mitä ja kenelle?

Toteutimme Kielillähettiläille hankearvioinnin. Arvioinnin päätavoitteena oli tuottaa objektiivista tietoa Kielilähettiläiden etävierailujen kehittämisen tueksi. Arvioinnissa keskityttiin etävierailujen toimivuuden arviointiin sekä kehittämistarpeiden tunnistamiseen.

Miten?

Arviointi toteutettiin laadullisena arviointina. Tietoa kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden muodossa pilottiin osallistuneilta opettajilta ja Kielilähettiläiltä.

Tuotokset:

  1. Tiivis raportti ja diat sisältäen suositukset palvelukonseptin kehittämiseksi.
  2. Videoesittely arvioinnin tuloksista.
  3. Viestinnässä hyödynnettävä visuaalinen ja tiivistetty kooste arvioinnin päähavainnoista.

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!