Strateginen suunnittelu

Navigaattori tulevaisuuteen

Uuden hankkeen suunnittelu tai olemassa olevan verkoston kehittäminen vaativat analysoitua tietoa siitä, mihin suuntaan olisi parasta kulkea. Strategisen suunnittelun palvelumme antavat selkeän vastauksen haastaviin ja monimutkaisiin kysymyksiin sekä tukevat organisaatiosi päätöksentekijöitä vaikeissa tilanteissa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa löydämme toimivimmat tavat lähestyä suuria kokonaisuuksia. Lue alta, miten ymmärrämme strategian ja erityisesti strategisen suunnittelun merkityksen.

Strategisen suunnittelun palvelumme on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joihin voit tutustua tarkemmin täältä: 

Strateginen suunnittelu tukee organisaation kehittämistyötä​

Strategisen suunnittelun pohjana toimivat kuva ja ymmärrys organisaation nykytilasta. Tähän voidaan pyrkiä tilanneanalyysin avulla, ja usein yksittäisen tilanneanalyysin tukena on käytettävä tietoa organisaation historiasta, tehdyistä valinnoista ja niiden argumentoinnista. Strateginen suunnittelu tähtää kauas, jopa 5-10 vuoden päähän, ja siksi tänään asetetuille tavoitteille on luotava realistinen pohja ja välitavoitteet matkan varrelle.

Strateginen suunnittelu palveluna tukee organisaation pitkäjänteistä kehittämistyötä. Jokainen työyhteisö ja yritys tuntee parhaiten kykynsä saavuttaa tietty haluttu tavoite lyhyellä tähtäimellä. Kun puhutaan strategiatyöstä, kokonaisuuden hahmottaminen ulkoapäin on helpompaa. Juuri tässä me voimme auttaa.

Jos pohdit uuden kehityshankkeen aloittamista tai toimijoiden näkemyksiä parhaista tavoista sidosryhmäyhteistyön laajentamiselle, me tuemme sinua laadullisten selvitysten ja arviointien avulla. Laadulliset selvitykset ovat oiva työkalu, jos tarvitset syväluotaavaa tietoa keskeisten sidosryhmien näkemyksistä suunnitteilla olevaan projektiisi liittyen. Arviointien avulla saat puolestaan analysoitua tietoa jo toteutettujen toimien onnistumisesta ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista.

 

Miten toteutamme strategisen suunnittelun kokonaisuuksia?​

Strategiatöiden keskiössä ovat tulevaisuus, kehittäminen ja koottujen havaintojen analysointi. Työn toteuttamisessa käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat erityisesti asiakkaan tarve, tavoitteet ja konteksti. Käytössämme olevat menetelmät ovat monipuolisia ja vaihtelevat esimerkiksi dokumenttianalyysin, haastattelujen ja työpajoissa toteuttavan ideoinnin välillä. Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakas tietää koko projektin ajan miten edistymme. Vaalimme avointa viestintää ja suoraa puhetta, ja siksi lupaamme viestiä asiakkaalle viikoittain projektin etenemisestä.

Kuinka voimme auttaa?​

Soita meille, niin rakennetaan toimiva kokonaisuus organisaatiosi tarpeisiin!

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Case-esimerkki strategisen suunnittelun palvelusta

Mitä ja kenelle?

Tuotimme Huoltovarmuuskeskukselle esiselvityksen, jossa kartoitimme keskeisten toimijoiden näkemyksiä alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Miten?

Kokonaisuus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena, jonka puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin osallistui lähes 70 henkilöä.

Tuotokset:

Raportti ja diat, johon on koottu haastatteluaineiston analyysi sekä suosituksia alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseksi.

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!